Agrobosbouw NL

agrobosbouw: een agro-ecologisch systeem met toekomst!

Agrobosbouw NL richt zich op het bevorderen van de toepassing van (onderdelen van) agrobosbouw in ons land. We streven ernaar om agrobosbouw op de kaart én op de agenda te plaatsen van relevante partijen als serieus alternatief voor gangbare (intensieve) voedselproductiemethodes. Ook wijzen wij deze partijen op de mogelijkheden die agrobosbouw biedt om niet-productieve groenstroken (zogenaamde buffers) te transformeren zodat zij een veelheid aan ecosysteemdiensten kunnen vervullen, waaronder het vergroten van biodiversiteit, CO 2 opslag en klimaatadaptatie.

Missie

Geconfronteerd met ontwikkelingen uiteenlopend van een zienderogen afnemende biodiversiteit, een veranderend klimaat, de noodzaak tot CO2 en stikstof reductie en een sterk afnemende bodemvruchtbaarheid, tot de voortdurende verzuring van bodem en water en de landschapspijn die in steeds meer regio’s van ons land wordt ervaren, wordt de urgentie om onze wijze van voedselproductie te veranderen steeds groter.

De genoemde problemen worden echter te vaak benaderd als geïsoleerde, lokale gebeurtenissen, waarbij onvoldoende wordt onderkend dat zij deel uitmaken van een groter, complex systeem dat vraagt om een integrale aanpak. Denken vanuit complexe systemen met als doel werken aan integrale oplossingsrichtingen, vraagt om het hanteren van bepaalde principes en vermogens. Het vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen, oog hebben voor veranderende omstandigheden en zelfvernieuwing. Het gaat om lange termijn denken en handelen, evolueren en innoveren.

Agrobosbouw (agroforestry) als voedselproductiemethode is één van de integrale oplossingsrichtingen om de complexe problemen rondom onze voedselproductie aan te pakken. Het levert o.a. natuur c.q. biodiversiteit op; een gezonde, levende bodem; voedsel en biomassa; een aantrekkelijk(er) landschap, zonder harde overgangen tussen stad en platteland of tussen natuur- en landbouwgebieden; recreatiemogelijkheden, etc.  En het is ook een interessante optie voor sectoren die op zoek zijn naar klimaatcompensatie voor hun CO2-uitstoot door CO2-vastlegging in hout en bodem op een wijze die in ons eigen land een veelvoud aan bijkomende voordelen kan gaan opleveren. Agrobosbouw is immers niet alleen een agro-ecologische maar ook een klimaatslimme vorm van landbouw die wat ons klimaat en onze klimaatdoelen betreft toekomstbestendig c.q. toekomstgericht is, klimaatneutraal en in sommige versies zelfs klimaatpositief.

Visie

Om agrobosbouw als integrale oplossingsrichting onder de aandacht te brengen, bouwt Agrobosbouw NL aan een netwerk van deskundigen, verstrekt zij gevraagd en ongevraagd informatie, schuift zij aan bij diverse overlegorganen en publiceert zij regelmatig artikelen in relevante (online)tijdschriften. Daarnaast zet Agrobosbouw NL onderzoek uit bij diverse onderwijsinstellingen om zo actief aan kennisontwikkeling te doen, waarbij het betrekken van studenten een doelbewuste keuze is. De verwachting is dat studenten hierdoor een goed beeld krijgen van de mogelijkheden van agrobosbouw en deze vorm van voedselproductie eerder zullen toepassen in hun toekomstige carrière. Wij geloven oprecht dat het betrekken van studenten een belangrijke meerwaarde is van onze aanpak voor het verduurzamen van ons voedselsysteem.


Agrobosbouw NL is supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel via